استفتاء | آیا بر پدر و مادر واجب است که برای تربیت فرزند خود مشاوره و برنامه ریزی داشته باشند؟

استفتاء

آیا بر پدر و مادر واجب است با تعامل ، مشورت و برنامه ریزی و هماهنگی برای آموزش و آشناسازی کودکان با وظایف عبادی در دوره های مختلف جدین و دغدغه داشته باشند؟

مستحب است که ولی اطفال احکام شرعی وعبادی را پس از رسیدن آنان سن تمییز به ایشان یاد دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.