استفتاء | آیا مرغ مگس خوار حلال است؟

استفتائات

 

آیا مرغ مگس خوار حلال گوشت است؟ کانگورو چطور؟

پرنده حلال از حرام به دو امر تشخیص داده می شود که هر کدام از آنها در شرع علامت حلال و حرام بودن -در موردی که بر حلیت و بر حرمت آن تصریح نشده باشد نه در موردی که نصی بر حکم آن از حیث حلیت و حرمت باشد – قرار داده شده است. یکی از آن دو امر (صفیف) و (دفیف) است. پس هر پرنده ای که صفیفش بیشتر از دفیفش باشد حرام است و هر پرندهای که عکس آنباشد به اینکه دفیفش بیشتر باشد حلال است. دومی آنها چینه دان و سنگه دان و صیصیه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.