امروزه چه کارهايي از مصاديق ظلم به پدر و مادر يا همسر مي تواند باشد؟

امروزه چه کارهايي از مصاديق ظلم به پدر و مادر يا همسر مي تواند باشد؟

 

عصباني شدن بي جا و همين طور بي توجهي به خواسته هاي آنان از بارزترين مصاديق است. همین طور حضور در گروه ها و شبکه هاي اجتماعي، اگر کنترل شده و با هدف نباشد، گاهي از مصاديق ظلم به پدر و مادر و همسر و فرزندان است. مثلاً اگر به جاي وقت گذاشتن براي زن و فرزند و صحبت با آنان و رسيدگی به امور پدر و مادر، وقتي انسان به منزل مي آيد، وقتش را پاي اينترنت و شبکه هاي اجتماعي صرف کند و سرش به تلفن همراه گرم شود، سر از ظلم در مي آورد؛ مگر اينکه واقعا در حيطه کاري اش باشد – هر چند کار را بهتر است انسان به خانه نياورد – و نبايد کسي خودش را در اين امور با ديگران مقايسه کند. ممکن است يکي شغلش فرهنگي و تبليغ دين باشد، يکي کار آزاد داشته باشد و ديگري کارمند يا معلم و کسی هم دانش آموز و دانشجو. آنکه پاسخگوي مسائل شرعي است با يک فرد مذهبي و اداري و دانش آموز، صَرفِ وقتش در تبليغ دين فرق مي کند. برخي مجردند بعضي متاهلند. اينها نبايد به طور يکسان در شبکه هاي اجتماعي وقت بگذارند. بيکار که نيستند بايد به زندگيشان برسند. البته افراد مجرد هم به نظر مي رسد خيلي دارند در شبکه هاي اجتماعي وقت تلف مي کنند. متاسفانه بسياري از گروه هاي مذهبي را هم که مشاهده مي کنيم به مطالب بسيار سطحي و حتي مطالبي که رنگ مذهبي دارد ولي بار ارزشي و معرفتي و معنوي زيادي ندارد و صرفاً به يک تنوع و تفنن شبيه است و يا يادبود است و کپی از این طرف و آن طرف مواجه مي شويم. از سوي ديگر اگر هم قرار است در شبکه هاي اجتماعي وقت بگذاريم بايد در زمان مرده و البته با فکر و انديشه و سازنده و مفيد باشد و هدف وموضوع داشته باشد. اين همه شعر و تصوير براي هم فرستادن و وقت و مال را هزينه کردن چه فايده اي دارد. چه خوب است در روز يکی دو مطلب بفرستيم ولي برايش فکر کنيم و هدفی صحيح داشته باشيم. البته یادآوری می شود که گروه های مفیدی هم هستند چه در میان آقایان و چه بانوان مانند گروه های آشپزی، خیاطی، هنری، گرافیک و … و معمولا این گروه ها کاربردی و قابل تحسینند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.