اگر کسی خواب ببیند که مشغول انجام کار حرامی است، آیا گناه کرده؟

پرسش : اگر کسی خواب ببیند که مشغول انجام کار حرامی است، آیا گناه کرده؟

پاسخ: خیر، انجام گناه در خواب گناه نیست و ما تنها هنگام بیداری است که باید مراقب اعمال خود باشیم و این کارها در نامه ی عمل ما نوشته نمی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.