دلبستگی فرهنگی، شغل فرهنگی، عادت به کار فرهنگی يا وظیفه ی دینی (الانشطة الثقافیة)

بعضی کار فرهنگی می کنند چون درآمدشان از این راه تامین می شود.
بعضی کار فرهنگی می کنند چون شهرتشان از این راه تامین می شود.
بعضی کار فرهنگی می کنند چون مقام و منصبشان از این راه تامین می شود.
بعضی کار فرهنگی می کنند چون عادت به این کار دارند.
بعضی کار فرهنگی می کنند چون شخصیت پیدا می کنند.
بعضی کار فرهنگی می کنند چون دینشان حفظ شود.
بعضی کار فرهنگی می کنند چون خودشان حفظ شوند.
بعضی کار فرهنگی می کنند چون خدا راضی شود.
کدام صحیح است؟
کدام حقیقت دارد؟
کدام اثر دارد؟
من و شما از کدام دسته ایم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.