رفتار اجتماعی (العشرة)

انگار مجلس شده جایی برای سرگرمی شان. 20 نفر جمعیت دارند ولی 30 نفر (با مبالغه) پَر به دست و انتظامات مجلسند. خدا نکند مرید کسی هم باشند که در مجلس نشسته، دیگر هیچ کس را نمی شناسند.خدا رحمت کند همه ی اموات را، بزرگ ترهایی داشتیم که  اگر احترام به مهمان نمی گذاشتی تنبیهت می کردند، بی ادب و بی حیایت می خواندند؛ ولی… . بزرگ ترهایشان هم دیگر بخار ندارند. و احترامهایشان هم برای تجارت است و نه رفاقت. به روشنی می توان گفت، مشکل از بزرگ ترهاست.

 

وارد مجلس که می شوی از همان دم در همه احترامت می کنند و عزت میگذارند؛ هرکس که می خواهی باشی با هر لباسی و ژستی. با این که هیچکس تو را نمی شناسد و فقط به اعتقاد و ارادتی که به صاحب مجلس (امام حسین علیه السلام) دارند، احترامت می کنند. سواد هم ندارند، شهرت هم.
از در که وارد می شوی می بینی تنهایی، اتفاقاً تو را می شناسند؛ ولی فعلاً سرشان گرم شخصیت هاست یا مشغول ظرایف مجلسند، هرکس که وارد می شود با کسی که در بیرون مانوس اوست مشغول صحبت می شود، همه هم به قول خودشان درس خوانده و بعضی اهل دروس دینی؟؛ فرقی نمی کند هم مجلس زنانه شان اینطور است و زن و فرزندت را که به مجلسشان می فرستی شاکی اند و هم در مجالس مردانه شان بی عاطفگی موج می زند و فقط مشغول خودشانند، انگار مجلس شده جایی برای سرگرمی شان. 20 نفر جمعیت دارند ولی 30 نفر (با مبالغه) پَر به دست و انتظامات مجلسند. خدا نکند مرید کسی هم باشند که در مجلس نشسته، دیگر هیچ کس را نمی شناسند.خدا رحمت کند همه ی اموات را، بزرگ ترهایی داشتیم که  اگر احترام به مهمان نمی گذاشتی تنبیهت می کردند، بی ادب و بی حیایت می خواندند؛ ولی… . بزرگ ترهایشان هم دیگر بخار ندارند. و احترامهایشان هم برای تجارت است و نه رفاقت. به روشنی می توان گفت، مشکل از بزرگ ترهاست. از کسانی که اين مجموعه ها را اداره می کنند، از مدیران. حتی در شهرها هم معمولاً مشکلات شهر از بزرگ ترهاست چه دینی و چه اداری. اگر آنها خودشان اهل عمل باشند و مراقب اعمالشان باشند اين گرفتاریها پیش نمی آید. وقتی بزرگ ترها تمام حواسشان به این باشد که منافعشان به خطر نیفتد بدین معناست که خدا را باور ندارند یعنی نمی تواننند واقعا به سمت خدا بخوانند و … .

برای کدام باید آداب معاشرت تدریس شود؟! دین، کدامشان را عاقل می داند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.