شعر | بیان احکام و شرایط وضو

در بیان احکام و شرایط وضو

وضو را هشت چیز آیین دین است * که اول نیت است و صیغه این است
دوم رو شستن است ای مرد مومن * بریزد آب با نیت مقارن
ز رستنگاه مو تا چاه غبغب * رساند آب از پاکی مشرب
به هر جا می رسد ابهام و وسطی * بشوید مستوی الخلقه آن را
سیم فرض است دست راست شستن * ز مرفق تا سر انگشت ایمن
چهارم دست چپ شستن بود فرض * بدان صورت که کردم راست را عرض
چو باشد پنجمین مسح سر از پیش * ز بالا جانب پیشانی خویش
به دست او رطوبت گر نماند * ز ریش و شارب و ابرو ستاند
ششم دان مسح پاها تا به کعبین * چو بشنیدی بگو بالراس و العین
بود هفتم وضو از بهر طاعات * همین ترتیب را کردن مراعات
موالات است هشتم تا بدانی * بیان سازم به صد شیرین زبانی
که عضو شسته باشد همچنان تر * در آن وقتی که شویی دست دیگر

 

شاعر: حیرتی تونی، معروف به تقی الدین و مروی، از شاعران شیعه در دوران صفویه و معاصر شاه طهماسب (وفات: 961 قمری در کاشان).

توجه: برخی از ابیات به دلیل اختصار و نامانوس بودن با زبان معاصر حذف شده است و خواننده ی محترم می تواند به رساله ی منظوم فقه فارسی، سروده ی حیرتی مراجعه نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.