مرور رده

خویشاوندان

توصیه ی امام خمینی ره به برادر خود پیرامون عمل به دستور دکتر

شما را به خدای متعال قسم می دهم به حرفهای دکتر ترتیب اثر دهید. چرا موجب نگرانی همه می شوید؟ خداوند لازم نموده است که در مواقع احتمال ضرر، انسان از آنچه موجب است اجتناب کند، اگرچه ترک حج و صوم و صلوة باشد.
ادامه مطلب ...