مرور رده

شبهه

شبهه ی احکام | محدوده ی مسح پا

پرسش: چرا برخی از علما مسح پا را تا برآمدگی روی پا و برخی تا مفصل پا صحیح می دانند، مگر در آیه ی قرآن نفرموده: (و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین (سرها را مسح کنید و پاها را تا کعبین مسح نمایید). سوره مائده، آیه .6) پاسخ: علت این است که برای واژه ی کعب سه معنا در کتاب های لغت عربی ذکر شده است: استخوان بر آمده ی روی پا مفصل…
ادامه مطلب ...