مرور رده

شعر

شعر | بیان احکام و شرایط وضو

در بیان احکام و شرایط وضو وضو را هشت چیز آیین دین است * که اول نیت است و صیغه این استدوم رو شستن است ای مرد مومن * بریزد آب با نیت مقارنز رستنگاه مو تا چاه غبغب * رساند آب از پاکی مشرببه هر جا می رسد ابهام و وسطی * بشوید مستوی الخلقه آن راسیم فرض است دست راست شستن * ز مرفق تا سر انگشت ایمنچهارم دست چپ شستن بود فرض * بدان صورت که کردم
ادامه مطلب ...