مرور رده

فتواهای همسان

شرایط وضو (اعضای وضو)

وضو دارای شرایطی است که یکی از شرایط آن پاک بودن اعضای وضو است؛ ولی اگر غیر اعضای وضو، جایی زخم و نجس باشد و اعضای وضو نجس نباشد، وضو صحیح است. اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود، به وضو ضرر نمی رساند، ولی تطهیر آن عضو برای پاک شدن از نجاست به خاطر نماز واجب است. مطابق با نظر آیات عظام: خامنه ای،…
ادامه مطلب ...