مرور رده

دسته‌بندی نشده

استفتاء | آیا بر پدر و مادر واجب است که برای تربیت فرزند خود مشاوره و برنامه ریزی داشته باشند؟

آیا بر پدر و مادر واجب است با تعامل ، مشورت و برنامه ریزی و هماهنگی برای آموزش و آشناسازی کودکان با وظایف عبادی در دوره های مختلف جدین و دغدغه داشته باشند؟ مستحب است که ولی اطفال احکام شرعی وعبادی را پس از رسیدن آنان سن تمییز به ایشان یاد دهد.
ادامه مطلب ...