• آدرس موسسه: قم، قم، صفائیه. ک ۱۹. اولین چهار راه سمت چپ. پ ۳۴
  • تلفن ثابت: ۰۲۵۳۲۹۲۵۳۱۷ (ساعات تماس: ۱۴ تا ۲۰)
  • روابط عمومی: ۰۹۰۱۱۵۵۹۰۱۳ (ساعات تماس: ۱۴ تا ۲۰)
  • پیامک: ۰۹۰۵۶۲۸۳۰۲۸ (۲۴ ساعته)
  • ارسال پیام در ایتا: (کلیک کنید)