مرور برچسب

احکام موسیقی در دعا

پوستر | حکم پخش دعا به همراه موسیقی

من چند سال قبل از این، تصادفا دیدم که سحر یک دعایی را در رادیو یا تلویزیون همراه با ساز پخش می کنند. خیلی برآشفته شدم، دستور دادم: حق ندارید دیگر این را تکرار کنید. چنانچه راه این چیزهای باز بشود، همین کار را خواهند کرد؛ دعای کمیل می خوانند با ساز! این خیلی چیز بدی است که در جامعه این چیزها به حریم مسائل مقدس بیاید. لذا بهتر موکد، این است که در…
ادامه مطلب ...