مرور برچسب

رفتار

رفتار اجتماعی (العشرة)

انگار مجلس شده جایی برای سرگرمی شان. 20 نفر جمعیت دارند ولی 30 نفر (با مبالغه) پَر به دست و انتظامات مجلسند. خدا نکند مرید کسی هم باشند که در مجلس نشسته، دیگر هیچ کس را نمی شناسند.خدا رحمت کند همه ی اموات را، بزرگ ترهایی داشتیم که  اگر احترام به مهمان نمی گذاشتی تنبیهت می کردند، بی ادب و بی حیایت می خواندند؛ ولی... . بزرگ ترهایشان هم دیگر بخار…
ادامه مطلب ...