مرور برچسب

عرصه ی فرهنگی

به کجا چنین شتابان (و على هذا التسارع أين تذهب)

یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره علیها الگوهای فرهنگی باید مراقب باشند اعمال و رفتارشان گفتار و سکوتشان ظاهر و باطنشان منزل و مأوایشان مرکب و مسعایشان دختر و پسرشان خانواده و رفیقشان همه می تواند عوامل و اسبابی برای هدایت و بلکه سرعت هدایت دیگران باشد و گاهی هر یک از نکات فوق، موجب سستی در حرکت…
ادامه مطلب ...