مرور برچسب

فعالیت فرهنگی

تمرکز (الترکیز)

با زیرکی و جا خوردن، عکسی کادر بسته و از زاویه ای خاص نشانت می دهد که معلوم است از 10 نفر به 20 نفر و نهایتا 30 نفر تجاوز نمی کنند. می پرسی چند نفر بودید: می گوید 180 نفر. می گویی: چند نفر هستید؟ می گوید: 80 نفر. می گویی: بقیه کجا هستند؟ چیزی نمی گوید. و این همه سر و صدا. غافل از اینکه اگر کسی به دستور دین عمل کند، قطعا محدوده اش فراتر از این…
ادامه مطلب ...