مرور برچسب

مصداق طلم به پدر و مادر

امروزه چه کارهايي از مصاديق ظلم به پدر و مادر يا همسر مي تواند باشد؟

امروزه چه کارهايي از مصاديق ظلم به پدر و مادر يا همسر مي تواند باشد؟ عصباني شدن بي جا و همين طور بي توجهي به خواسته هاي آنان از بارزترين مصاديق است. همین طور حضور در گروه ها و شبکه هاي اجتماعي، اگر کنترل شده و با هدف نباشد، گاهي از مصاديق ظلم به پدر و مادر و همسر و فرزندان است. مثلاً اگر به جاي وقت گذاشتن براي زن و فرزند و صحبت با آنان و…
ادامه مطلب ...